Vzděláváme lidi

Věříme, že rozšiřování portfolia vědomostí a praktických dovedností odborníků nejen v sociální oblasti, ale také v pedagogice či úředníků, může významně napomoci ke zkvalitnění jejich práce. A to se v dalším kroku odrazí i na zvýšené profesionalitě jejich práce s klienty či dětmi. Našim cílem je posílit sebevědomí specialisty v každém účastníku kurzu či semináře, a skrze nabývání nových zkušeností propojovat teoretické poznatky s praxí, čímž se vytváří podpůrný systém jak pro naše frekventanty, tak následně pro jejich klienty.

Přednášková činnost, lektorování

Našimi lektory jsou experti z řad sociálních pracovníků, terapeutů, pedagogů, jež disponují mnohaletými praktickými zkušenostmi, které chtějí sdílet s kolegy a posouvat tak laťku odbornosti svých oborů stále výš. Chtějí pomoci svým kolegům objevit nové možnosti a postupy, které obohatí jejich profesní život o další dovednosti, probudí v nich zájem o další rozvoj a vědomí vlastní kompetence. 

Vzdělávací programy

Naše vzdělávací programy zaměřujeme především na oblasti sociální práce a pedagogiky. Nabídka programů se snaží kopírovat aktuální témata, jež jsou riziková z pohledu praxe. Všechny programy jsou řádně akreditovány příslušným ministerstvem, a po jejich ukončení obdrží absolventi osvědčení. Každý ze seminářů je tvořen na míru cílové skupině a propojuje v sobě teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.

Publikační a akreditační činnost

Naše publikační činnost zachycuje současné trendy v oblasti sociální práce či pedagogiky. Využití naše knihy najdou především v sekci sociální práce s ohroženými dětmi či těmi, které spadají do rizikové skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zájemcům o akreditace vzdělávacích aktivit jsme schopni poskytnout podporu a metodické vedení při zpracování podkladů pro samotné žádosti a provést je celým procesem akreditace.

Spolupracujeme s institucemi

Naše spolupráce se nesoustřeďuje jen na pořádání akreditovaných vzdělávacích programů. Kooperujeme i se školami, v rámci facilitace či supervizních setkání. Jsme rádi za každou zpětnou vazbu o naší spolupráci, kterou nám zašlete. Motivuje nás k tomu, abychom si neustále stanovovali nové cíle, kterých budeme chtít dosáhnout.

O nás

Organizace EDUCOL má mnohaletou tradici, kdy v roce 2014 prošla transformací z občanského sdružení EDUCOL, o. p. s. na obecně prospěšnou společnost EDUCOL, o. p. s. Hlavním cílem organizace je podpora rozvoje lidských zdrojů, zvyšování odbornosti vědeckých pracovníků a zvyšování atraktivity výzkumného, vývojového a vzdělávacího prostoru. V rámci dříve realizovaných projektů jsme prosazovali a podporovali cílené opatření pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen v oblasti slaďování jejich rodinné a osobní role.

Aktuálně

Nové akreditované semináře k 4. 11. 2023

● Cestou příběhu aneb aplikace speciálních socioterapeutických technik při práci s dětmi a rodinou

Nové akreditované semináře k 12. 8. 2023

● Psychiatrické minimum I. pro sociální pracovníky ● Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých z náhradní péče ● Sociální práce s dětmi s rizikovým chováním v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání ● Attachment - teorie citové vazby v sociálně právní ochraně dětí ● Kontakt dítěte s biologickou rodinou v oblasti sociálně právní ochrany dětí ● Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči ● Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin ● Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých jako sociální problém ● Prevence syndromu vyhoření pracovníků ze sociální oblasti ● Současný svět moderních technologií a sociálních sítí nejen v sociální práci ● Duševní hygiena nejen v sociální práci ● Emocionální výchova dětí z náhradní péče ● Komunikace a vztahy v náhradních rodinách ● Sociální práce s dítětem v náhradní péči

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

+420 734 801 860

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín