Semináře

Věnujeme se realizaci nejen vzdělávacích programů pro odborníky z řad sociálních pracovníků či pedagogů, ale naše aktivy směřují také k podpoře pracovních týmů či posílení vědomí vlastních schopností pracovníků. Pomáháme s efektivní komunikací při náročných jednáních, posilujeme teoretickou platformu pracovníků s cílem zdokonalit výkon jejich profese. Naše pozornost je zaměřena i na vzdělávání pěstounů.

Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka

 • Číslo akreditace: A2020/0852-SP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s dětmi, a to především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tj. referenti agendy SPOD na úrovni územních samosprávních celků (specializovaní na náhradní rodinnou péči, kuratelu pro děti a mládež, pracující s dětmi dle § 6 zákona o SPOD). Téma programu je prioritní pro SPOD, avšak je charakteristické i svým přesahem do jiných odvětví. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak komplexních vědomostí o problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, o detekci syndromu CAN, možnostech prevence a řešení nepříznivé situace dítěte. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem syndromu CAN, příčinám jeho vzniku a udržování v čase. Dalším cílem je seznámit s možnostmi pomoci jak ohroženému dítěti, tak jeho rodině, sestavit podpůrnou síť multidisciplinární spolupráce při řešení nepříznivé sociální situace, s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte.

Účastník po absolvování programu bude mít znalost problematiky týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte spolu s možnými přístupy k jednotlivým typům obětí. Účast na kurzu by mělo zprostředkovat účastníkovi nejen porozumění přednášenému obsahu, ale také mu poskytnout náměty, jak jej využít v praxi, za účelem včasné diagnostiky CAN syndromu, nastavení vhodné podpůrné terapie s přihlédnutím k potřebám jednotlivých členů a s ohledem na jejich participaci na řešení. Po absolvování programu by měl účastník umět:

 • Definovat syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
 • Rozpoznat znaky ukazující na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině (zejména sexuálně zneužívaného dítěte), dokáže tyto znaky rozlišit
 • Vyjmenovat a charakterizovat základní faktory, které zvyšují riziko vzniku CAN syndromu, dokázat vyhodnotit míru jejich rizikovosti
 • Určit a popsat znaky, které zvyšují riziko, že se dospělá osoba stane tím, kdo se dopouští týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
 • Dokáže specifikovat jednotlivé kroky v oblasti primární, sekundární a terciální prevence CAN syndromu
 • V rámci individuálního plánování vytvořit efektivní plán péče pro dítě s jasně definovanými kroky

Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN

 • Číslo akreditace: A2020/0856-SP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s dětmi, a to především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tj. referenti agendy SPOD na úrovni územních samosprávních celků (specializovaní na náhradní rodinnou péči, kuratelu pro děti a mládež, pracující s dětmi dle § 6 zákona o SPOD). Téma programu je stěžení pro SPOD, avšak je charakteristické i svým přesahem do jiných odvětví. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak komplexních vědomostí o problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, o detekci syndromu CAN, možnostech prevence a řešení. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem syndromu CAN, příčinám jeho vzniku a udržování v čase. Dalším cílem je seznámit s možnostmi pomoci jak ohroženému dítěti, tak jeho rodině, sestavit podpůrnou síť multidisciplinární spolupráce při řešení nepříznivé sociální situace, s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte.

Účastník po absolvování programu bude mít znalost problematiky týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte spolu s možnými přístupy k jednotlivým typům obětí. Účast na kurzu by mělo zprostředkovat účastníkovi nejen porozumění přednášenému obsahu, ale také mu poskytnout náměty, jak jej využít v praxi, za účelem včasné diagnostiky CAN syndromu, nastavení vhodné podpůrné terapie s přihlédnutím k potřebám jednotlivých členů a s ohledem na jejich participaci na řešení. Po absolvování programu by měl účastník umět:

 • Definovat syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
 • Rozpoznat znaky ukazující na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině (zejména sexuálně zneužívaného dítěte), dokáže tyto znaky rozlišit
 • Vyjmenovat a charakterizovat základní faktory, které zvyšují riziko vzniku CAN syndromu, dokázat vyhodnotit míru jejich rizikovosti
 • Určit a popsat znaky, které zvyšují riziko, že se dospělá osoba stane tím, kdo se dopouští týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
 • Dokáže specifikovat jednotlivé kroky v oblasti primární, sekundární a terciální prevence CAN syndromu

Specifika sociální práce s rodinou

 • Číslo akreditace: A2020/0855-SP/PC/PP/VP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídicí funkci, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s celými rodinným systémem komplexně. Cílem kurzu je získání vědomostí o základech práce s rodinou, stejně jako práce s jednotlivými jejími členy v souvislosti s kumulací nepříznivých sociálních jevů. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem průběhu spolupráce s rodinou. Podcíli je tedy seznámit s možnostmi práce jak se skupinou, tak jednotlivci - na základě vyhodnocení potřeb, dále je seznámit účastníky s možnostmi práce s rodinou klienta sociálních služeb, která je vnímána jako zdroj sociální, materiální a emocionální podpory a vnější motivace klienta. Rodina je také důležitým a nezastupitelným prvkem při aktivním plánování průběhu sociální služby, účastníci získají informace o možnostech podpory a zapojení rodiny do systému péče o klienta sociálních služeb. Dále se seznámí se specifiky komunikace s vícečlenným klientským systémem a budou vědět, jak předcházet možným obtížným situacím při práci s rodinou klienta.

Účastník po absolvování programu bude mít pobvědomí o hlavních způsobech práce s rodinou, bude schopen je detekovat a poskytnout podporu jednotlivým členům rodiny, která bude odpovídat povaze zaměření výkonu jeho praxe, což znamená:

 • Definovat rodinu a její proměny
 • Analyzovat jak rizikové faktory pro spolupráci, tak možnosti rozvoje
 • Formulovat ve spolupráci s klientem cíl odpovídající jeho potřebám a schopnostem
 • Dokáže specifikovat základní charakteristiky jednotlivých členů rodiny s přihlédnutím k jejich rizikovému chování či roli v rodinném systému

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD)

 • Číslo akreditace: A2020/0857-SP/VP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: Mgr. Kamil Kloz

Vzdělávací program cílí především na sociální pracovníky, kteří pracují v oblasti sociálně-právní ochraně dětí. Program je zaměřen pouze na činnosti pověřených osob zaměřených na přípravy žadatelů o svěření dítěte do NRP či doprovázející pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD). Provází frekventanta celým procesem implementace standardů v organizacích, systematicky se věnuje jednotlivým standardům. Program bude vyvíjet zásadní kompetenci sociálních pracovníků v oblasti standardizace, a to ze dvou pohledů – pohledu inspektora kvality a pohledu kontrolované osoby. Zde je nutné mimo vysoké profesní kvalifikace i efektivní rozvíjení pracovních postupů vzhledem k neustále se měnícím sociálním podmínkám ve společnosti. Inspekce je nedílnou součástí poskytování SPOD, kdy plní nejen funkci kontrolní, ale i rozvojovou. Program tedy zahrnuje nejen zákonné postupy, které jsou vyžadovány ze strany kontrolního orgánu, ale i metodická doporučení a příklady dobré praxe. Z toho plyne i lepší možnost pro informování veřejnosti o poskytovaných službách.

Účastník po absolvování programu bude schopen orientace v zákonných požadavcích v rámci výkonu inspekce SPOD. Bude se rovněž orientovat v požadavcích na standardizaci práce dle standardů kvality SPOD, následně bude schopen tvořit jednotlivé standardy poskytování služeb potřeb služby.

Definovat jednotlivé standardy SPOD:

 • Po obsahové stránce
 • Aplikovat jednotlivé požadavky na standardizaci do praktického chodu služby
 • Aplikovat standardizované pracovní postupy v praxi
 • Porozumět systému jednotlivých kritérií
 • Tvořit individuální plány dle kritérií SPOD

Attachment - teorie citové vazby

 • Číslo akreditace: A2019/0854-SP
 • Platnost akreditace do: 9. 9. 2023
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální pracovníky z agendy náhradní rodinné péče. Bude sestávat z teoretické a praktické části. V teoretické části bude kladen důraz na orientaci v problematice rodinných vztahů a vazeb, získání informací o důležitosti vazby dítěte na osobu, která o něj pečuje. V další části bude vymezen a vysvětlen pojem "attachment" neboli pouto, vztahová vazba, bude probrána problematika pocitů a emocí v návaznosti na blízkost druhého člověka a typy attachmentu. Dále se účastníci semináře dozví více o faktorech podmiňujících vznik poruch attachmentu, o poruchách attachmentu jako takových a o projevech této poruchy u dětí. Další část bude zaměřena na podmínky léčby poruch attachmentu a samotných způsobech léčby této poruchy, základních léčivých principech a procesu odpoutávání se. V předposlední části semináře se účastníci seznámí s emocionálními pochody při změně, s rozvojem dovedností k úspěšné socializaci svěřeného dítěte, ukáží si některá cvičení a v rámci diskuze budou moci sdílet své zkušenosti a poznatky.

Kontakt dítěte s biologickou rodinou

 • Číslo akreditace: A2019/0855-SP
 • Platnost akreditace do: 9. 9. 2023
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální pracovníky z agendy náhradní rodinné péče. Seminář bude sestávat z teoretické a praktické části. V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s tématem komunikace s dítětem o jeho biologické rodině, s možnostmi, jak s dítětem o jeho biologické rodině mluvit a jak mu sdělovat nepříjemné skutečnosti. Dále se seminář zaměří na kontakt dítěte s biologickou rodinou, na to, jak nejen dítě, ale i náhradního rodiče připravit na tento kontakt, poukáže na možnost "předsetkání" pěstouna s biologickými rodiči, nastíní průběh a možnosti kontaktu a pravidla setkání. Lektor se spolu s účastníky podívá na další, prozatím nejmenované možné situace, které mohou nastat, a poradí, jak v takových případech postupovat. V závěrečné praktické části semináře budou účastníci moci sdílet zkušenosti z praxe a navzájem si předat cenné informace.

Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči

 • Číslo akreditace: A2019/0852-SP
 • Platnost akreditace do: 9. 9. 2023
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům, zabývajícími se zejména agendou náhradní rodinné péče (dále NRP), tzn. např. doprovázením pěstounských rodin či výkonem sociální právní ochrany. Bude se skládat z teoretické a praktické části. V části teoretické se účastníci seznámí s průběhem a cílem semináře, tj. s možností využití různých forem příběhů a technik při práci s dítětem v náhradní rodinné péči. Účastníci se dozvědí, jaké jsou výhody práce s příběhem, kdo a kdy by měl s dětmi na životním příběhu pracovat a jaké požadavky práce s příběhem klade. Dále seminář přiblíží poznatky o komunikaci s dítětem, upozorní na chyby v komunikaci a jak zjistit opravdové postoje dítěte. Účastníci získají informace o počátečním průzkumu před zahájením práce na životním příběhu, tzn. poznávání minulosti dítěte, nejbližší i širší rodiny, jiných aspektů prostředí, jimiž dítě mohlo být ovlivněno. Získají také hlubší znalost samotné práce s příběhem - jak dlouhé by mělo být sezení, jak častá by měla být setkání, jaké materiály k tvorbě příběhu budou potřebovat a jak se mohou zapojit další osoby. Seminář zdůrazní důležitost diskrétnosti, upřímnosti mezi účastníky a určitých aspektů, které by v příběhu neměly chybět. Další částí je tzv. přemostění mezi minulostí, současností a budoucností. V závěru semináře lektor probere nejčastější modelové situace a poznatky z praxe, a v rámci diskuze budou mít účastníci možnost podělit se o své zkušenosti.

Prevence syndromu vyhoření

 • Číslo akreditace: A2019/0856-SP/PC/PP/VP
 • Platnost akreditace do: 9. 9. 2023
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální pracovníky z agendy náhradní rodinné péče. Bude sestávat z teoretické a praktické části. V úvodu se účastníci seznámí s průběhem a cílem semináře, což je získání dovednosti obrany a eliminace nebezpečí vzniku syndromu vyhoření. V kurzu bude definován syndrom vyhoření, společné elementy různých definic a osobnosti, které byly spojené s výzkumem syndromu vyhoření. Dále se účastníci dozvědí více o měření a diagnostice, o syndromu vyhoření v diagnostických manuálech a o diagnostických nástrojích měřících syndrom vyhoření. Lektor taktéž vysvětlí rozdílnost syndromu vyhoření od mentálních poruch, tj. syndrom vyhoření vs. stres nebo deprese, původ a příčiny syndromu vyhoření, jako např. pracovní prostředí, životní styl, osobnosti nebo charakteristiky, dále fyzické a psychické příznaky syndromu vyhoření a 12 jednotlivých stádií vývoje syndromu vyhoření. V poslední části semináře se účastníci dozvědí, jak syndromu vyhoření předcházet, jak postupovat při příznacích syndromu vyhoření a v případě, že se syndrom již naplno projevil. V praktické části budou účastníci moci rozebrat své zkušenosti formou diskuze a společného sdílení.

Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin

 • Číslo akreditace: A2019/0853-SP/VP
 • Platnost akreditace do: 9. 9. 2023
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky pracující s dětmi z oblasti sociálně-právní ochrany dětí v systému doprovázení náhradních rodin. Seminář je určen zejména začínajícím sociálním pracovníkům, mohou se ho však účastnit i pracovníci zkušení, kteří si chtějí osvojit své profesní dovednosti. Program je zaměřený na proces doprovázení pěstounských rodin, na jednotlivé aktéry tohoto procesu a na sociální metody práce v tomto procesu. Sociální pracovník se naučí rozklíčovat proces krok po kroku. Seminář se dotkne i nejčastějších okruhů témat řešené v rámci doprovázení, které sociální pracovníky zajímají. Prostor bude dán i praktickým příkladům, kazuistikám, brainstormingu, sdílení a diskuzi. Program bude tak rozvíjet zcela zásadní kompetence sociálních pracovníků v oblasti doprovázení, zejména vyhodnocení situace dítěte, práci na individuálním plánu, práci s rodinou v tomto procesu apod.

Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků

 • Číslo akreditace: A2020/0991-SP/PC/PP/VP
 • Platnost akreditace do: 21. 10. 2024
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 4 800 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídicí funkci, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s klienty všech cílových skupin. Téma semináře je průřezové, a zaobírá se rozvojem osobnosti pracovníka nejen po jeho odborné stránce, ale i po stránce osobnostní. Toto je neopomenutelnou součástí výkonu praxe sociální praxe, neboť se od osobnosti pracovníka odvíjí celý proces práce s klientem. Sociální práce jako taková je náročným odvětvím, kdy je pracovník vystaven vysoké míře stresových situací, a to nejen ze strany přímé práce s klienty, ale i stran organizace a její metodologie, změnám v legislativě, neustále se měnícím sociálním podmínkám apod. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby pracovníci neustále rozvíjeli své dovednosti a schopnosti nejen po profesní stránce, formou studia, ale i po osobnostní, kdy se buduje jejich profesní sebedůvěra, schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, ale i sebereflexe a aktivní účast na supervizi. A právě na tyto dovednosti a schopnosti je zacílen tento kurz. Jedná se o sebezkušenostní kurz, ve kterém se předpokládá aktivní zapojení účastníků (nedílnou součástí kurzu jsou testy, cvičení, tréninky, hraní rolí apod.).

Efektivní komunikace v oblasti sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1007-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 4 800 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídicí funkci, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s klienty všech cílových skupin. Téma semináře je průřezové, a zaobírá se rozvojem osobnosti pracovníka nejen po jeho odborné stránce, ale i po stránce osobnostní. Toto je neopomenutelnou součástí výkonu praxe sociální praxe, neboť se od osobnosti pracovníka odvíjí celý proces práce s klientem. Sociální práce jako taková je náročným odvětvím, kdy je pracovník vystaven vysoké míře stresových situací, a to nejen ze strany přímé práce s klienty, ale i stran organizace a její metodologie, změnám v legislativě, neustále se měnícím sociálním podmínkám apod. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby pracovníci neustále rozvíjeli své dovednosti a schopnosti nejen po profesní stránce, formou studia, ale i po osobnostní, kdy se buduje jejich profesní sebedůvěra, schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, ale i sebereflexe a aktivní účast na supervizi. A právě na tyto dovednosti a schopnosti je zacílen tento kurz. Jedná se o sebezkušenostní kurz, ve kterém se předpokládá aktivní zapojení účastníků (nedílnou součástí kurzu jsou testy, cvičení, tréninky, hraní rolí apod.).

Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1011-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 3 200 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, ale i na pracovníky v manažerské, řídicí funkci, na všechny ty pracovníky, kteří v přímé práci přichází do kontaktu s klienty všech věkových a cílových skupin. Emoce jako takové jsou nedílnou součástí lidské existence, a proto je nutné s nimi počítat i při praxi sociální práce. Klienti k sociálnímu pracovníkovi přichází v okamžiku, kdy jejich život přišel do bodu, kdy již sociálně nepříznivou situaci nejsou schopni zvládnout sami svými silami. Toto samo je pro každého klienta náročnou, a emočně vypjatou, situací. Od pracovníků se tedy očekává maximální míra porozumění a empatie, ale i poskytnutí jisté zpětné vazby klientovi tak, aby nasedala na jeho aktuální potřeby. Práce s emocemi je nedílnou součástí každodenní činnosti nejenom sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči, ale i manažerů. Jedná se o kurz velmi interaktivní, prožitkový, který reaguje na aktuální potřeby účastníků. Kurz je postavený i na kazuistické práci. Cílí k dovednosti rozpoznání interpersonální vnímavosti a ke schopnosti zlepšení komunikace při emočně vypjatých situacích.

Exekuce v kontextu sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1006-SP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s osobami ohroženými nepříznivou sociální situací. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak pokud možno ucelených vědomostí o problematice exekucí, které v současné době ohrožují nezanedbatelnou část populace. Aby frekventant kurzu porozuměl širokým souvislostem jak exekučního řízení, tak i výkonu exekuce a povinnostem všech zúčastněných, bude obsah demonstrován na konkrétních případech. Dalším cílem je seznámit s možnostmi pomoci, dále s postupy v situacích, kde je exekuce již nařízena.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1009-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 4 800 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, ale i na pracovníky v manažerské, řídicí funkci, na všechny ty pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují v přímé práci s uživateli. Multidisciplinární spolupráce je nosným prvkem pro co možná nejindividuálnější práci s klientem tak, aby odpovídala jeho potřebám, a přitom jej mobilizovala k dalším aktivitě. Přináší účastníkům vhled do problematiky multidisciplinární spolupráce, jež se sama o sobě objevuje jako jeden z hlavních principů sociální práce a je obsažena v řadě strategických dokumentů ČR i EU. Kurz představí základní východiska potřebnosti multidisciplinární spolupráce (legislativa, strategické dokumenty, reforma psychiatrické péče ad.), nabídne různé modely složení multidisciplinárních týmů, představí podněty pro jejich fungování a základy komunikace členů multidisciplinárních týmů navzájem, stručně vysvětlí způsob práce těchto týmů a hlavní role/činnosti jeho jednotlivých členů. Účastníci kurzu si budou moci v praktické části vyzkoušet modelovou situaci spolupráce tak, aby na vlastní zkušenosti promysleli nejvhodnější postup spolupráce multidisciplinárních týmu. Celý kurz je tak vedený interaktivní, prožitkovou formou s mnoha kazuistickými prvky a sdílením.

Základy krizové intervence

 • Číslo akreditace: A2020/1010-SP/PC
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství
 • Cena: 3 200 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, ale rovněž i na pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, kteří se, vzhledem k povaze své sociální práce mohou setkat s akutní krizí u uživatelů. Cílem semináře je tedy získání základních vědomostí o základech krizové intervence. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem průběhu krize a procesu krizové intervence na základní úrovni. Dalším cílem je seznámit s možnostmi pomoci jak klientovi v krizi, tak jeho rodině, sestavit podpůrnou síť při řešení nepříznivé sociální situace, s přihlédnutím k individuálním potřebám. Absolvent kurzu bude schopen definovat základní spouštěče krize v kontextu různých věkových období vývoje člověka a v různých kontextech. Seznámí se s typologiemi krize a dokáže je rozlišovat z hlediska doby vzniku a délky jejich trvání. Bude znát zásady poskytování krizové intervence a bude je umět aplikovat přímo ve své profesní praxi.

Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním

 • Číslo akreditace: A2020/0853-SP
 • Platnost akreditace do: 29. 12. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s dětmi a jejich rodiči. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak komplexních vědomostí o projevech problémového chování a možnostech systematické práce jak s dítětem, tak rodiči. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem průběhu multidisciplinární spolupráce s rodinou. Dalším cílem je seznámit frekventanty s projevy a průběhem jednotlivých problematických projevů, a možnostmi odborné pomoci.

Psychohygiena jako nástroj profesního rozvoje v sociální práci  

 • Číslo akreditace: A2022/0142-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 28. 4. 2026
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PC) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské a řídící funkci (VP)
 • Cena: 3 200 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je určen všem těm, kteří by rádi nahlédli na svou práci z různých hledisek a rozšířili si tak povědomí o vybraných technikách psychohygieny, vedoucí k seberozvoji, s důrazem na sebezkušenost. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům základní povědomí o psychohygieně a osobnostním rozvoji v teoretické i praktické rovině. Obsah semináře je koncipován tak, aby účastníkům poskytl dostatek prostoru pro nácvik praktických dovedností. Seminář je zaměřen na prohlubování sebejistoty pracovníků v různých situacích. První část kurzu je věnována sebereflexi účastníků v oblasti osobního i pracovního života. Jednotliví členové dokáží pomocí praktických cvičení zhodnotit spokojenost ve svém dosavadním zaměstnání a identifikují roli, kterou v pracovním týmu zastávají. Následně se zamyslí nad spokojeností v ostatních oblastech svého života. Další části semináře jsou věnovány praktickému nácviku relaxačních technik (autogenní trénink), efektivnímu time managementu a práci s emocemi v kontextu žádoucích způsobů myšlení. Techniky objevující se v semináři mohou účastníci využívat i při přímé práci s klienty. Koncepce vzdělávacího kurzu podporuje rozvoj několika klíčových kompetencí, ať se jedná o kompetenci komunikativní, sociální, kompetenci k učení nebo k řešení problémů. Účastníci si rozšíří dosavadní znalosti z oblasti psychohygieny a dokáží identifikovat rizikové faktory, které mohou predikovat případný vznik syndromu vyhoření.

Umění efektivní komunikace nejen v sociální práci  

 • Číslo akreditace: A2022/0382-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 28. 4. 2026
 • Počet hodin: 12 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PC) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské a řídící funkci (VP)
 • Cena: 2 400 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací kurz Umění efektivní komunikace nejen v sociální práci je určen všem pracovníkům ze sociální oblasti, kteří chtějí zdokonalit své komunikační dovednosti. Účastníci si během kurzu osvojí zásady aktivního naslouchání a komunikační techniky podporující efektivní a konstruktivní komunikaci. Získané poznatky účastníci využijí nejen při komunikaci s klienty, ale osvojené dovednosti se promítnou do všech oblastí lidského jednání.

Kurz efektivní komunikace bude probíhat s oporou powerpointové prezentace, která zprostředkovává praktické videoukázky. Všichni účastníci budou mít k dispozici pracovní sešit s teoretickými východisky a praktickými úkoly. Účastníci se tak mohou v případě potřeby k jednotlivým úkolům vracet. Určité techniky mohou následně využívat i při práci se svými klienty a jejich rodinami. Účastníci kurzu budou pracovat samostatně, ve dvojicích či v menších tříčlenných skupinách. Do programu je zařazeno široké spektrum výukových metod od přednášky, samostatné práce, brainstormingu, instruktáže nebo skupinové diskuze.

Pojetí vzdělávacího semináře svým obsahem rozvíjí několik klíčových kompetencí. Konkrétně dochází k rozvoji komunikativní klíčové kompetence, klíčové kompetence k učení, k řešení problémů nebo klíčové kompetence personální a sociální.

Psychohygiena jako nástroj osobnostního rozvoje v pedagogické praxi

 • Číslo jednací: 6351/2022-4-241  
 • Platnost akreditace do: 20. 7. 2025
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: asistenti pedagoga
  učitel - metodik prevence
  učitel praktického vyučování
  ředitelé škol a školských zařízení
  pedagogové volného času
  učitelé 1.stupně ZŠ
  učitelé 2.stupně ZŠ
  učitelé gymnázií
  učitelé SOŠ a SOU
  učitelé ZUŠ a SUŠ
  učitelé speciálních škol

 • Cena: 3 200 Kč
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří by rádi nahlédli na svou práci z různých hledisek a rozšířili si tak povědomí o vybraných technikách psychohygieny, vedoucí k seberozvoji, s důrazem na sebezkušenost. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům základní povědomí o psychohygieně a osobnostním rozvoji v teoretické i praktické rovině. Obsah semináře je koncipován tak, aby účastníkům poskytl dostatek prostoru pro nácvik praktických dovedností Seminář je zaměřen na prohlubování sebejistoty pracovníků v různých situacích. První část kurzu je věnována sebereflexi účastníků v oblasti osobního i pracovního života. Jednotliví členové dokáží pomocí praktických cvičení zhodnotit spokojenost ve svém dosavadním zaměstnání a identifikují roli, kterou v pracovním týmu zastávají. Následně se zamyslí nad spokojeností v ostatních oblastech svého života.

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín