Semináře

Věnujeme se realizaci nejen vzdělávacích programů pro odborníky z řad sociálních pracovníků či pedagogů, ale naše aktivy směřují také k podpoře pracovních týmů či posílení vědomí vlastních schopností pracovníků. Pomáháme s efektivní komunikací při náročných jednáních, posilujeme teoretickou platformu pracovníků s cílem zdokonalit výkon jejich profese. Naše pozornost je zaměřena i na vzdělávání pěstounů.

Attachment - teorie citové vazby v sociálně právní ochraně dětí

 • Číslo akreditace: A2023/0961-SP
 • Platnost akreditace do: 5. 8. 2027
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální pracovníky z agendy náhradní rodinné péče. Bude sestávat z teoretické a praktické části. V teoretické části bude kladen důraz na orientaci v problematice rodinných vztahů a vazeb, získání informací o důležitosti vazby dítěte na osobu, která o něj pečuje. V další části bude vymezen a vysvětlen pojem "attachment" neboli pouto, vztahová vazba, bude probrána problematika pocitů a emocí v návaznosti na blízkost druhého člověka a typy attachmentu. Dále se účastníci semináře dozví více o faktorech podmiňujících vznik poruch attachmentu, o poruchách attachmentu jako takových a o projevech této poruchy u dětí. Další část bude zaměřena na podmínky léčby poruch attachmentu a samotných způsobech léčby této poruchy, základních léčivých principech a procesu odpoutávání se. V předposlední části semináře se účastníci seznámí s emocionálními pochody při změně, s rozvojem dovedností k úspěšné socializaci svěřeného dítěte, ukáží si některá cvičení a v rámci diskuze budou moci sdílet své zkušenosti a poznatky.

Cestou příběhu aneb aplikace speciálních socioterapeutických technik při práci s dětmi a rodinou

 • Číslo akreditace: A2023/1295-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 4. 11. 2027
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství; pracovníky v manažerské a řídicí funkci
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Seminář se zabývá možnostmi uplatnění speciálních socioterapeutických technik při práci s dětmi a jejich rodinami. Jedná se o soubor základních technik, které jsou určeny pro přímou práci s klientem a stávají se užitečnými v mnoha směrech, např. při navázání vztahu s klientem, vytvoření vhodné atmosféry, podpoře a rozvoji komunikace vhodným směrem, při motivaci i přípravě klienta na změnu a nová rozhodnutí, orientaci v situaci klienta apod. Seminář cílí na využití zejména prožitkových a projektivních technik a na práci s emocemi u dětského klienta i členů jeho rodiny. Součástí semináře jsou nejenom praktické nácviky vybraných technik, ale i rozbory kazuistik klientů. Seminář účastníky obohatí o efektivní nástroje při poskytování intervence klientům, které obohatí nejčastěji používanou techniku rozhovoru, aktivního naslouchání a poradenství.

Duševní hygiena nejen v sociální práci

 • Číslo akreditace: A2023/1173-SP/PC
 • Platnost akreditace do: 12. 8. 2027
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA; Mgr. Karel Matocha

Na pracovníky v sociální oblasti jsou kladeny velmi vysoké pracovní nároky. Udržení duševní rovnováhy a dodržování zásad psychohygieny je stěžejní a velmi důležité pro každého z nich. Vzdělávací kurz "Duševní hygiena nejen v sociální práci" nabídne teoretické znalosti i praktický nácvik relaxačních technik. Na základě příkladů z praxe lektor představí pojmy psychohygiena, salutory, stresory, syndrom vyhoření. Účastníci budou schopni si sestavit jednoduchý psychohygienický plán pro svou osobu. Prakticky si vyzkoušejí relaxačních techniky, dechová cvičení a další metody rychlého uvolnění a eliminace stresu.

Kurz bude probíhat s oporou powerpointové prezentace, která zprostředkovává základní myšlenky k tématu duševní hygiena. Všichni účastníci budou mít k dispozici pracovní sešit „Psychohygienický plán“ s praktickými úkoly. Účastníci semináře se tak mohou v případě potřeby k jednotlivým úkolům vracet, a hlavně využívat v každodenní praxi i životě. Účastníci kurzu budou v průběhu vzdělávacího kurzu pracovat samostatně, ve dvojicích či v menších tříčlenných skupinách. Do programu je zařazeno široké spektrum výukových metod od přednášky, samostatné práce, brainstormingu, instruktáže, skupinové diskuze nebo praktického nácviku.

Pojetí vzdělávacího semináře svým obsahem rozvíjí několik klíčových kompetencí. Konkrétně dochází k uvědomění své odpovědnosti k vlastnímu duševnímu zdraví, dále pomáhá rozvíjet každodenní aktivity směřující k zachování co nejvyšší míry duševního zdraví.

Efektivní komunikace v oblasti sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1007-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídicí funkci, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s klienty všech cílových skupin. Téma semináře je průřezové, a zaobírá se rozvojem osobnosti pracovníka nejen po jeho odborné stránce, ale i po stránce osobnostní. Toto je neopomenutelnou součástí výkonu praxe sociální praxe, neboť se od osobnosti pracovníka odvíjí celý proces práce s klientem. Sociální práce jako taková je náročným odvětvím, kdy je pracovník vystaven vysoké míře stresových situací, a to nejen ze strany přímé práce s klienty, ale i stran organizace a její metodologie, změnám v legislativě, neustále se měnícím sociálním podmínkám apod. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby pracovníci neustále rozvíjeli své dovednosti a schopnosti nejen po profesní stránce, formou studia, ale i po osobnostní, kdy se buduje jejich profesní sebedůvěra, schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, ale i sebereflexe a aktivní účast na supervizi. A právě na tyto dovednosti a schopnosti je zacílen tento kurz. Jedná se o sebezkušenostní kurz, ve kterém se předpokládá aktivní zapojení účastníků (nedílnou součástí kurzu jsou testy, cvičení, tréninky, hraní rolí apod.).

Emocionální výchova dětí z náhradní péče

 • Číslo akreditace: A2023/1177-SP
 • Platnost akreditace do: 12. 8. 2027
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program má celkem 24 výukových hodin. Účastníci se v tomto programu nejprve seznámí se základními pojmy - emoce, emoční inteligence, dále s formami emocí, jejich funkcí, významem a možnostmi rozvoje. Program se dále zaměřuje na vysvětlení emocionálního vývoje dítěte v rámci ontogeneze a účastníci budou mít prostor i pro skupinovou diskusi. Program se také zaměřuje na emocionální výchovu dětí v rodině, kde si účastníci mohou osvojit nové informace i prostřednictvím praktických příkladů a společné diskuse. Účastníci budou dále seznámeni se zásadami emocionální výchovy a dalším důležitým aspektem emocionální výchovy, kterým je temperament dítěte. Účastníci se dozvědí, jaké jsou druhy temperamentu ajak k dítěti podle jeho typu temperamentu přistupovat. V rámci programu se také zaměříme na nevhodné přístupy v rodičovské výchově, kde bude opět využito několik praktických příkladů pro lepší pochopení předávaných informací. Účastníkům budou vysvětleny čtyři styly rodičovské výchovy, jejich charakteristika a vlivy na dítě. V závěru se program dotkne i oblasti psychického týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, které s emociální výchovou velmi úzce souvisí. Budou předneseny jeho nejčastější formy a následky. Na úplný závěr vzdělávacího programu proběhne rekapitulace dne i celého vzdělávacího kurzu, účastníci vyplní evaluační dotazníky a budou mít prostor pro dotazy.

Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1011-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, ale i na pracovníky v manažerské, řídicí funkci, na všechny ty pracovníky, kteří v přímé práci přichází do kontaktu s klienty všech věkových a cílových skupin. Emoce jako takové jsou nedílnou součástí lidské existence, a proto je nutné s nimi počítat i při praxi sociální práce. Klienti k sociálnímu pracovníkovi přichází v okamžiku, kdy jejich život přišel do bodu, kdy již sociálně nepříznivou situaci nejsou schopni zvládnout sami svými silami. Toto samo je pro každého klienta náročnou, a emočně vypjatou, situací. Od pracovníků se tedy očekává maximální míra porozumění a empatie, ale i poskytnutí jisté zpětné vazby klientovi tak, aby nasedala na jeho aktuální potřeby. Práce s emocemi je nedílnou součástí každodenní činnosti nejenom sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči, ale i manažerů. Jedná se o kurz velmi interaktivní, prožitkový, který reaguje na aktuální potřeby účastníků. Kurz je postavený i na kazuistické práci. Cílí k dovednosti rozpoznání interpersonální vnímavosti a ke schopnosti zlepšení komunikace při emočně vypjatých situacích.

Exekuce v kontextu sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1006-SP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s osobami ohroženými nepříznivou sociální situací. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak pokud možno ucelených vědomostí o problematice exekucí, které v současné době ohrožují nezanedbatelnou část populace. Aby frekventant kurzu porozuměl širokým souvislostem jak exekučního řízení, tak i výkonu exekuce a povinnostem všech zúčastněných, bude obsah demonstrován na konkrétních případech. Dalším cílem je seznámit s možnostmi pomoci, dále s postupy v situacích, kde je exekuce již nařízena.

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD)

 • Číslo akreditace: A2020/0857-SP/VP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 1 600 Kč
 • Lektor: Mgr. Kamil Kloz

Vzdělávací program cílí především na sociální pracovníky, kteří pracují v oblasti sociálně-právní ochraně dětí. Program je zaměřen pouze na činnosti pověřených osob zaměřených na přípravy žadatelů o svěření dítěte do NRP či doprovázející pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD). Provází frekventanta celým procesem implementace standardů v organizacích, systematicky se věnuje jednotlivým standardům. Program bude vyvíjet zásadní kompetenci sociálních pracovníků v oblasti standardizace, a to ze dvou pohledů – pohledu inspektora kvality a pohledu kontrolované osoby. Zde je nutné mimo vysoké profesní kvalifikace i efektivní rozvíjení pracovních postupů vzhledem k neustále se měnícím sociálním podmínkám ve společnosti. Inspekce je nedílnou součástí poskytování SPOD, kdy plní nejen funkci kontrolní, ale i rozvojovou. Program tedy zahrnuje nejen zákonné postupy, které jsou vyžadovány ze strany kontrolního orgánu, ale i metodická doporučení a příklady dobré praxe. Z toho plyne i lepší možnost pro informování veřejnosti o poskytovaných službách.

Účastník po absolvování programu bude schopen orientace v zákonných požadavcích v rámci výkonu inspekce SPOD. Bude se rovněž orientovat v požadavcích na standardizaci práce dle standardů kvality SPOD, následně bude schopen tvořit jednotlivé standardy poskytování služeb potřeb služby.

Definovat jednotlivé standardy SPOD:

 • Po obsahové stránce
 • Aplikovat jednotlivé požadavky na standardizaci do praktického chodu služby
 • Aplikovat standardizované pracovní postupy v praxi
 • Porozumět systému jednotlivých kritérií
 • Tvořit individuální plány dle kritérií SPOD

Komunikace a vztahy v náhradních rodinách

 • Číslo akreditace: A2023/1174-SP
 • Platnost akreditace do: 12. 8. 2027
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Účastníci budou v tomto vzdělávacím programu nejprve seznámeni se základní terminologií týkající se komunikace v rodině, vztahů v rodině i mimo ni a s druhy komunikace. Dále se program zaměřuje na důležitost aktivního vedení komunikace a na specifika komunikace s dětmi v náhradní rodinné péči. Účastníci se seznámí s potřebami dítěte v jednotlivých vývojových etapách a dozví se, jak o nich s dětmi komunikovat. Účastníci se seznámí s obtížnými komunikačními situacemi v jednotlivých vývojových etapách dítěte a následně budou mít prostor pro skupinovou diskuzi, ve které se mohou zamyslet nad konkrétními obtížnými situacemi v komunikaci s dítětem a společně hledat možná řešení. Účastníci se dozvědí, jak rozvíjet vztahy dítěte se sourozenci, biologickými dětmi osob pečujících, vrstevníky, ale i s ostatními rodinnými příslušníky a osobami rodině blízkými. Program se zaměří na důležité téma vztahu dítěte s jeho biologickými rodiči. Účastníci se dozvědí, jak zvládat problematické vztahy s biologickými rodiči a jak s dítětem o biologických rodičích komunikovat. Vzdělávací program se zaměřuje také na komunikaci s traumatizovaným dítětem a s dítětem projevujícím problémové chování. Účastníci se také dozvědí, jak probíhá nástup dítěte do školy, jak ho motivovat ke školní práci, jak ho podporovat v socializaci ve školním prostředí i jak komunikovat se školou. Nakonec se účastníci seznámí s tím, jak s dětmi komunikovat na téma sexualita a jak jejich vztah k sexualitě rozvíjet.

Kontakt dítěte s biologickou rodinou v oblasti sociálně právní ochrany dětí

 • Číslo akreditace: A2023/0964-SP
 • Platnost akreditace do: 5. 8. 2027
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží. Seminář bude sestávat z teoretické a praktické části. V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s tématem komunikace s dítětem o jeho biologické rodině, s možnostmi, jak s dítětem o jeho biologické rodině mluvit a jak mu sdělovat nepříjemné skutečnosti. Dále se seminář zaměří na kontakt dítěte s biologickou rodinou, na to, jak nejen dítě, ale i náhradního rodiče připravit na tento kontakt, poukáže na možnost "předsetkání" pěstouna s biologickými rodiči, nastíní průběh a možnosti kontaktu a pravidla setkání. Lektor se spolu s účastníky podívá na další, prozatím nejmenované možné situace, které mohou nastat, a poradí, jak v takových případech postupovat. V závěrečné praktické části semináře budou účastníci moci sdílet zkušenosti z praxe a navzájem si předat cenné informace.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce

 • Číslo akreditace: A2020/1009-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, ale i na pracovníky v manažerské, řídicí funkci, na všechny ty pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují v přímé práci s uživateli. Multidisciplinární spolupráce je nosným prvkem pro co možná nejindividuálnější práci s klientem tak, aby odpovídala jeho potřebám, a přitom jej mobilizovala k dalším aktivitě. Přináší účastníkům vhled do problematiky multidisciplinární spolupráce, jež se sama o sobě objevuje jako jeden z hlavních principů sociální práce a je obsažena v řadě strategických dokumentů ČR i EU. Kurz představí základní východiska potřebnosti multidisciplinární spolupráce (legislativa, strategické dokumenty, reforma psychiatrické péče ad.), nabídne různé modely složení multidisciplinárních týmů, představí podněty pro jejich fungování a základy komunikace členů multidisciplinárních týmů navzájem, stručně vysvětlí způsob práce těchto týmů a hlavní role/činnosti jeho jednotlivých členů. Účastníci kurzu si budou moci v praktické části vyzkoušet modelovou situaci spolupráce tak, aby na vlastní zkušenosti promysleli nejvhodnější postup spolupráce multidisciplinárních týmu. Celý kurz je tak vedený interaktivní, prožitkovou formou s mnoha kazuistickými prvky a sdílením.

Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků

 • Číslo akreditace: A2020/0991-SP/PC/PP/VP
 • Platnost akreditace do: 21. 10. 2024
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídicí funkci, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s klienty všech cílových skupin. Téma semináře je průřezové, a zaobírá se rozvojem osobnosti pracovníka nejen po jeho odborné stránce, ale i po stránce osobnostní. Toto je neopomenutelnou součástí výkonu praxe sociální praxe, neboť se od osobnosti pracovníka odvíjí celý proces práce s klientem. Sociální práce jako taková je náročným odvětvím, kdy je pracovník vystaven vysoké míře stresových situací, a to nejen ze strany přímé práce s klienty, ale i stran organizace a její metodologie, změnám v legislativě, neustále se měnícím sociálním podmínkám apod. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby pracovníci neustále rozvíjeli své dovednosti a schopnosti nejen po profesní stránce, formou studia, ale i po osobnostní, kdy se buduje jejich profesní sebedůvěra, schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, ale i sebereflexe a aktivní účast na supervizi. A právě na tyto dovednosti a schopnosti je zacílen tento kurz. Jedná se o sebezkušenostní kurz, ve kterém se předpokládá aktivní zapojení účastníků (nedílnou součástí kurzu jsou testy, cvičení, tréninky, hraní rolí apod.).

Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči

 • Číslo akreditace: A2023/0965-SP
 • Platnost akreditace do: 5. 8. 2027
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží. Vzdělávací program se bude skládat z teoretické a praktické části. V části teoretické se účastníci seznámí s průběhem a cílem semináře, tj. s možností využití různých forem příběhů a technik při práci s dítětem v náhradní rodinné péči. Účastníci se dozvědí, jaké jsou výhody práce s příběhem, kdo a kdy by měl s dětmi na životním příběhu pracovat a jaké požadavky práce s příběhem klade. Dále seminář přiblíží poznatky o komunikaci s dítětem, upozorní na chyby v komunikaci a jak zjistit opravdové postoje dítěte. Účastníci získají informace o počátečním průzkumu před zahájením práce na životním příběhu, tzn. poznávání minulosti dítěte, nejbližší i širší rodiny, jiných aspektů prostředí, jimiž dítě mohlo být ovlivněno. Získají také hlubší znalost samotné práce s příběhem - jak dlouhé by mělo být sezení, jak častá by měla být setkání, jaké materiály k tvorbě příběhu budou potřebovat a jak se mohou zapojit další osoby. Seminář zdůrazní důležitost diskrétnosti, upřímnosti mezi účastníky a určitých aspektů, které by v příběhu neměly chybět. Další částí je tzv. přemostění mezi minulostí, současností a budoucností. V závěru semináře lektor probere nejčastější modelové situace a poznatky z praxe, a v rámci diskuze budou mít účastníci možnost podělit se o své zkušenosti.

Prevence syndromu vyhoření pracovníků ze sociální oblasti

 • Číslo akreditace: A2023/1175-SP/PC/PP
 • Platnost akreditace do: 12. 8. 2027
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství; neformální pečovatele
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA; Mgr. Karel Matocha

Tento vzdělávací program je určen pro všechny pracovníky z oblasti sociální práce. Bude sestávat z teoretické a praktické části. V úvodu se účastníci seznámí s průběhem a cílem semináře, což je získání dovednosti obrany a eliminace nebezpečí vzniku syndromu vyhoření. V kurzu bude definován syndrom vyhoření, společné elementy různých definic a osobnosti, které byly spojené s výzkumem syndromu vyhoření. Dále se účastníci dozvědí více o měření a diagnostice, o syndromu vyhoření v diagnostických manuálech a o diagnostických nástrojích měřících syndrom vyhoření. Lektor taktéž vysvětlí rozdílnost syndromu vyhoření od mentálních poruch, tj. syndrom vyhoření vs. stres nebo deprese, původ a příčiny syndromu vyhoření, jako např. pracovní prostředí, životní styl, osobnosti nebo charakteristiky, dále fyzické a psychické příznaky syndromu vyhoření a 12 jednotlivých stádií vývoje syndromu vyhoření. V poslední části semináře se účastníci dozvědí, jak syndromu vyhoření předcházet, jak postupovat při příznacích syndromu vyhoření a v případě, že se syndrom již naplno projevil. V praktické části budou účastníci moci rozebrat své zkušenosti formou diskuze a společného sdílení.

Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka

 • Číslo akreditace: A2020/0852-SP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s dětmi, a to především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tj. referenti agendy SPOD na úrovni územních samosprávních celků (specializovaní na náhradní rodinnou péči, kuratelu pro děti a mládež, pracující s dětmi dle § 6 zákona o SPOD). Téma programu je prioritní pro SPOD, avšak je charakteristické i svým přesahem do jiných odvětví. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak komplexních vědomostí o problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, o detekci syndromu CAN, možnostech prevence a řešení nepříznivé situace dítěte. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem syndromu CAN, příčinám jeho vzniku a udržování v čase. Dalším cílem je seznámit s možnostmi pomoci jak ohroženému dítěti, tak jeho rodině, sestavit podpůrnou síť multidisciplinární spolupráce při řešení nepříznivé sociální situace, s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte.

Účastník po absolvování programu bude mít znalost problematiky týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte spolu s možnými přístupy k jednotlivým typům obětí. Účast na kurzu by mělo zprostředkovat účastníkovi nejen porozumění přednášenému obsahu, ale také mu poskytnout náměty, jak jej využít v praxi, za účelem včasné diagnostiky CAN syndromu, nastavení vhodné podpůrné terapie s přihlédnutím k potřebám jednotlivých členů a s ohledem na jejich participaci na řešení. Po absolvování programu by měl účastník umět:

 • Definovat syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
 • Rozpoznat znaky ukazující na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině (zejména sexuálně zneužívaného dítěte), dokáže tyto znaky rozlišit
 • Vyjmenovat a charakterizovat základní faktory, které zvyšují riziko vzniku CAN syndromu, dokázat vyhodnotit míru jejich rizikovosti
 • Určit a popsat znaky, které zvyšují riziko, že se dospělá osoba stane tím, kdo se dopouští týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
 • Dokáže specifikovat jednotlivé kroky v oblasti primární, sekundární a terciální prevence CAN syndromu
 • V rámci individuálního plánování vytvořit efektivní plán péče pro dítě s jasně definovanými kroky

Psychiatrické minimum I. pro sociální pracovníky

 • Číslo akreditace: A2023/1004-SP
 • Platnost akreditace do: 5. 8. 2027
 • Počet hodin: 6 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program Psychiatrické minimum I. pro sociální pracovníky uvádí účastníky do psychiatrické a psychoterapeutické oblasti se zaměřením na děti a dospívající. Celkový rozsah vzdělávacího programu činí 6 hodin. Účastníci budou nejprve uvedeni do problematiky psychických poruch, seznámí se s příčinami problémů a příznaky poruch, poté bude program konkrétněji zaměřen na dětskou psychiatrii, její specifika a specifika diagnostiky u dětí. Účastníci se dále seznámí se syndromy narušené psychické činnosti a osobnosti a prostřednictvím videoukázek si vyzkouší rozpoznávat přednesené syndromy. Další část vzdělávacího programu bude zaměřena na nejčastější diagnózy v dětství a dospívání a i zde budou účastníkům promítnuty videoukázky dětí s těmito diagnózami. Následovat bude část, ve které budou účastníci moci diskutovat nad přednesenými tématy a sdílet své zkušenosti. Na závěr proběhne krátká rekapitulace celého vzdělávacího kurzu, účastníkům budou předloženy k vyplnění evaluační dotazníky a bude prostor i pro jejich doplňující dotazy.

Psychohygiena jako nástroj osobnostního rozvoje v pedagogické praxi

 • Číslo jednací: 6351/2022-4-241  
 • Platnost akreditace do: 20. 7. 2025
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: asistenti pedagoga
  učitel - metodik prevence
  učitel praktického vyučování
  ředitelé škol a školských zařízení
  pedagogové volného času
  učitelé 1.stupně ZŠ
  učitelé 2.stupně ZŠ
  učitelé gymnázií
  učitelé SOŠ a SOU
  učitelé ZUŠ a SUŠ
  učitelé speciálních škol

 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří by rádi nahlédli na svou práci z různých hledisek a rozšířili si tak povědomí o vybraných technikách psychohygieny, vedoucí k seberozvoji, s důrazem na sebezkušenost. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům základní povědomí o psychohygieně a osobnostním rozvoji v teoretické i praktické rovině. Obsah semináře je koncipován tak, aby účastníkům poskytl dostatek prostoru pro nácvik praktických dovedností Seminář je zaměřen na prohlubování sebejistoty pracovníků v různých situacích. První část kurzu je věnována sebereflexi účastníků v oblasti osobního i pracovního života. Jednotliví členové dokáží pomocí praktických cvičení zhodnotit spokojenost ve svém dosavadním zaměstnání a identifikují roli, kterou v pracovním týmu zastávají. Následně se zamyslí nad spokojeností v ostatních oblastech svého života.

Psychohygiena jako nástroj profesního rozvoje v sociální práci  

 • Číslo akreditace: A2022/0142-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 28. 4. 2026
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PC) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské a řídící funkci (VP)
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je určen všem těm, kteří by rádi nahlédli na svou práci z různých hledisek a rozšířili si tak povědomí o vybraných technikách psychohygieny, vedoucí k seberozvoji, s důrazem na sebezkušenost. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům základní povědomí o psychohygieně a osobnostním rozvoji v teoretické i praktické rovině. Obsah semináře je koncipován tak, aby účastníkům poskytl dostatek prostoru pro nácvik praktických dovedností. Seminář je zaměřen na prohlubování sebejistoty pracovníků v různých situacích. První část kurzu je věnována sebereflexi účastníků v oblasti osobního i pracovního života. Jednotliví členové dokáží pomocí praktických cvičení zhodnotit spokojenost ve svém dosavadním zaměstnání a identifikují roli, kterou v pracovním týmu zastávají. Následně se zamyslí nad spokojeností v ostatních oblastech svého života. Další části semináře jsou věnovány praktickému nácviku relaxačních technik (autogenní trénink), efektivnímu time managementu a práci s emocemi v kontextu žádoucích způsobů myšlení. Techniky objevující se v semináři mohou účastníci využívat i při přímé práci s klienty. Koncepce vzdělávacího kurzu podporuje rozvoj několika klíčových kompetencí, ať se jedná o kompetenci komunikativní, sociální, kompetenci k učení nebo k řešení problémů. Účastníci si rozšíří dosavadní znalosti z oblasti psychohygieny a dokáží identifikovat rizikové faktory, které mohou predikovat případný vznik syndromu vyhoření.

Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých z náhradní péče

 • Číslo akreditace: A2023/1000-SP
 • Platnost akreditace do: 5. 8. 2027
 • Počet hodin: 6 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program představuje úvod do problematiky sexuality a vztahů u dětí a mladistvých. Ve vzdělávacím programu budou účastníci nejprve seznámeni se základními pojmy, které se týkají sexuality u dětí a mladistvých. Dozví se, jak se u nich projevuje sexualita v jednotlivých vývojových etapách, jaké jsou rozdíly v sexualitě mezi dívkami a chlapci, dále budou účastníci ve zkratce uvedeni do historie lidské sexuality a do vnímání sexuality v dnešní společnosti. Účastníci se dále seznámí s problematikou sexuálně přenosných nemocí, s jejich prevencí, příznaky a léčbou těch nejčastěji se vyskytujících. Vzdělávací program se dále zaměřuje na téma sexuálních dysfunkcí u mužů a u žen a na téma sexuálně deviantního chování. Účastníci se budou moci seznámit i se závažným tématem sexuálního zneužívání dítěte. V následující části vzdělávacího kurzu s názvem Komunikace s dětmi o sexualitě bude účastníkům předneseno, jak s dítětem pro jeho zdravý rozvoj sexuality a vztahů hovořit, a dozví se o způsobech komunikace s dětmi o sexualitě vzhledem k jednotlivých vývojovým etapám. V této části si účastníci budou moci také vyzkoušet modelové situace, jak reagovat na možné dotazy dětí ohledně sexu a vztahů. Účastníci budou moci diskutovat nad přednesenými tématy, sdílet své zkušenosti a uvádět konkrétní příklady, na které budou s ostatními účastníky hledat řešení. Na závěr proběhne rekapitulace celého vzdělávacího kurzu a bude prostor i pro jejich doplňující dotazy.

Sociální práce s dětmi s rizikovým chováním v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání

 • Číslo akreditace: A2023/1002-SP
 • Platnost akreditace do: 5. 8. 2027
 • Počet hodin: 6 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program představuje úvod do problematiky rizikového chování dětí a mládeže, kteří se staly obětí týrání, zneužívání a zanedbávání. Vzdělávací kurz je rozdělen do 6 výukových hodin. Účastníci budou nejprve seznámeni s definicí tzv. syndromu CAN a dozví se, jaké jsou rizikové faktory představující zvýšené riziko jeho vzniku. Ve vzdělávacím programu budou dále představeny příznaky syndromu CAN v jeho jednotlivých formách se zaměřením na fyzické znaky a znaky v chování. Účastníci si také prostřednictvím společného zamyšlení nad konkrétními kazuistikami dětí vyzkouší tyto příznaky rozpoznávat. Účastníci se dále dozvědí o nejčastějších problémech vzniklých v důsledku syndromu CAN a konkrétně se seznámí se třemi dlouhodobějšími důsledky, kterými je psychická deprivace a traumatizace, posttraumatická stresová porucha a transgenerační přenos. Dále se dozví, co zahrnuje následná péče a léčba dětí postižených syndromem CAN, jakou formu má prevence primární, sekundární a terciární a v neposlední řadě, jak reagovat a komunikovat s dítětem, které se svěří, že je obětí násilí, a jak se zachovat i při pouhém podezření na syndrom CAN. Následně budou mít účastníci prostor pro skupinovou diskusi a vzájemné sdílení svých zkušeností. Na závěr proběhne rekapitulace celého vzdělávacího kurzu, účastníci vyplní evaluační dotazníky a bude prostor i pro jejich doplňující dotazy.

Sociální práce s dítětem v náhradní péči

 • Číslo akreditace: A2023/1178-SP
 • Platnost akreditace do: 12. 8. 2027
 • Počet hodin: 24 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program "Sociální práce s dítětem v náhradní péči" je rozdělen do 24 vzdělávacích hodin. Je určen pro pracovníky, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží. Tento vzdělávací program je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Během teoretické části budou účastníci vzdělávacího programu seznámeni se základními pojmy v problematice připoutání, citové vazby, s projevy poruch attachmentu, s projevy poruch chování.  S účastníky bude také probrána problematika závislostí na alkoholu, včetně rizik spojených s mladým věkem. Účastníci budou seznámeni s problematikou sexuality u dětí a mládeže z náhradní péče, zejména u dětí a mladých lidí s poruchou citové vazby či s poruchou chování. V rámci praktické části budou mít účastníci možnost zhlédnout několik krátkých videozáznamů natočených během terapie s dětským klientem. Každý z nich bude analyzován a také budou probírány možnosti řešení, přístupu apod. Účastníci budou mít také možnost nácviku technik, jak se bránit konzumaci alkoholu, jak odolat závislosti, které poté mohou aplikovat při práci s dětmi a mladými lidmi. Také projdou nácvikem utváření strategií vhodných při problematickém pití alkoholu u dětí a mladistvých, a to vzhledem k osobnosti dítěte a vzájemných vztahů v rodině. Účastníci získají praktické rady v této oblasti. Zároveň získají dovednosti, jak reagovat a komunikovat s dětmi na téma sexualita.

Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin

 • Číslo akreditace: A2023/0966-SP
 • Platnost akreditace do: 5. 8. 2027
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky pracující s ohroženými dětmi a mládeží. Seminář je určen zejména začínajícím sociálním pracovníkům, mohou se ho však účastnit i pracovníci zkušení, kteří si chtějí osvojit své profesní dovednosti. Program je zaměřený na proces doprovázení pěstounských rodin, na jednotlivé aktéry tohoto procesu a na sociální metody práce v tomto procesu a nástroje této práce. Sociální pracovník se naučí rozklíčovat proces krok po kroku. Seminář se dotkne i nejčastějších okruhů témat řešené v rámci doprovázení, které sociální pracovníky zajímají. Prostor bude dán i praktickým příkladům, kazuistikám, brainstormingu, sdílení a diskuzi. Program bude tak rozvíjet zcela zásadní kompetence sociálních pracovníků v oblasti doprovázení, zejména vyhodnocení situace dítěte, práci na individuálním plánu, práci s rodinou v tomto procesu apod.

Současný svět moderních technologií a sociálních sítí nejen v sociální práci

 • Číslo akreditace: A2023/1172-SP/PC
 • Platnost akreditace do: 12. 8. 2027
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství; pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: Mgr. Karel Matocha

Současný svět je o moderních technologiích a staly se běžnou součástí našich životů. Ale umíme je využít jako dobré pomocníky, nebo se spíše staly našimi pány? Kolik času denně s nimi strávíme? Kolik je tak akorát a kolik už je moc? Jak poznáme jedince s příznaky závislosti?  A dá se tato závislost vůbec zvládat? Na to vše dá odpověď vzdělávací kurz na téma „Současný svět moderních technologií a sociálních sítí nejen v sociální práci“.

Na základě příkladů z praxe lektor představí pojmy moderní technologie, sociální sítě, dále co je informační hygiena a pár rad pro současnou digitální dobu.

Účastníci budou schopni porozumět rizikům spojených s užíváním moderních technologií a sociálních sítí ve své osobní rovině, ale také v rovině rodinné, výchovně a také pracovní. Nabyté znalosti a praktické zkušenosti využijí při výkonu svého povolání i v běžném životě.

Účastníci kurzu budou v průběhu vzdělávacího kurzu pracovat samostatně či v celé skupině formou diskuse. Do programu je zařazeno široké spektrum výukových metod od přednášky, samostatné práce, brainstormingu, instruktáže, skupinové diskuze nebo praktického nácviku.

Pojetí vzdělávacího semináře svým obsahem rozvíjí několik klíčových kompetencí. Konkrétně dochází k uvědomění své odpovědnosti k vlastní strukturaci dne, ke struktuře dne ve své rodině, a hlavně při práci s rodinami, kde se v různé míře sociálně patologické jevy vyskytují a virtuální realita či sociální sítě mohou hrát důležitou roli.

Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním

 • Číslo akreditace: A2020/0853-SP
 • Platnost akreditace do: 29. 12. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s dětmi a jejich rodiči. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak komplexních vědomostí o projevech problémového chování a možnostech systematické práce jak s dítětem, tak rodiči. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem průběhu multidisciplinární spolupráce s rodinou. Dalším cílem je seznámit frekventanty s projevy a průběhem jednotlivých problematických projevů, a možnostmi odborné pomoci.

Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN

 • Číslo akreditace: A2020/0856-SP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Tento vzdělávací program představuje úvod do problematiky sexuality a vztahů u dětí a mladistvých. Ve vzdělávacím programu budou účastníci nejprve seznámeni se základními pojmy, které se týkají sexuality u dětí a mladistvých. Dozví se, jak se u nich projevuje sexualita v jednotlivých vývojových etapách, jaké jsou rozdíly v sexualitě mezi dívkami a chlapci, dále budou účastníci ve zkratce uvedeni do historie lidské sexuality a do vnímání sexuality v dnešní společnosti. Účastníci se dále seznámí s problematikou sexuálně přenosných nemocí, s jejich prevencí, příznaky a léčbou těch nejčastěji se vyskytujících. Vzdělávací program se dále zaměřuje na téma sexuálních dysfunkcí u mužů a u žen a na téma sexuálně deviantního chování. Účastníci se budou moci seznámit i se závažným tématem sexuálního zneužívání dítěte. V následující části vzdělávacího kurzu s názvem Komunikace s dětmi o sexualitě bude účastníkům předneseno, jak s dítětem pro jeho zdravý rozvoj sexuality a vztahů hovořit, a dozví se o způsobech komunikace s dětmi o sexualitě vzhledem k jednotlivých vývojovým etapám. V této části si účastníci budou moci také vyzkoušet modelové situace, jak reagovat na možné dotazy dětí ohledně sexu a vztahů. Účastníci budou moci diskutovat nad přednesenými tématy, sdílet své zkušenosti a uvádět konkrétní příklady, na které budou s ostatními účastníky hledat řešení. Na závěr proběhne rekapitulace celého vzdělávacího kurzu a bude prostor i pro jejich doplňující dotazy.

Specifika sociální práce s ohroženým dítětem

 • Číslo akreditace: A2020/0854-SP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s dětmi, a to především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tj. referenti agendy SPOD na úrovni územních samosprávních celků (specializovaní na náhradní rodinnou péči, kuratelu pro děti a mládež, pracující s dětmi dle § 6 zákona o SPOD). Téma programu je stěžejní pro SPOD, avšak je charakteristické i svým přesahem do jiných odvětví. Cílem semináře je tedy získání základních, avšak komplexních vědomostí o ohroženého dítěte a možnostech systematické práce jak s ním, tak rodiči. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem průběhu multidisciplinární spolupráce s rodinou. Dalším cílem je seznámit frekventanty s projevy a průběhem jednotlivých problematických projevů, a možnostmi odborné pomoci.

Specifika sociální práce s rodinou

 • Číslo akreditace: A2020/0855-SP/PC/PP/VP
 • Platnost akreditace do: 7. 10. 2024
 • Počet hodin: 8 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociální poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, neformální pečovatele, pracovníky v manažerské, řídicí funkci, kteří v rámci výkonu své praxe pracují s celými rodinným systémem komplexně. Cílem kurzu je získání vědomostí o základech práce s rodinou, stejně jako práce s jednotlivými jejími členy v souvislosti s kumulací nepříznivých sociálních jevů. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem průběhu spolupráce s rodinou. Podcíli je tedy seznámit s možnostmi práce jak se skupinou, tak jednotlivci - na základě vyhodnocení potřeb, dále je seznámit účastníky s možnostmi práce s rodinou klienta sociálních služeb, která je vnímána jako zdroj sociální, materiální a emocionální podpory a vnější motivace klienta. Rodina je také důležitým a nezastupitelným prvkem při aktivním plánování průběhu sociální služby, účastníci získají informace o možnostech podpory a zapojení rodiny do systému péče o klienta sociálních služeb. Dále se seznámí se specifiky komunikace s vícečlenným klientským systémem a budou vědět, jak předcházet možným obtížným situacím při práci s rodinou klienta.

Účastník po absolvování programu bude mít pobvědomí o hlavních způsobech práce s rodinou, bude schopen je detekovat a poskytnout podporu jednotlivým členům rodiny, která bude odpovídat povaze zaměření výkonu jeho praxe, což znamená:

 • Definovat rodinu a její proměny
 • Analyzovat jak rizikové faktory pro spolupráci, tak možnosti rozvoje
 • Formulovat ve spolupráci s klientem cíl odpovídající jeho potřebám a schopnostem
 • Dokáže specifikovat základní charakteristiky jednotlivých členů rodiny s přihlédnutím k jejich rizikovému chování či roli v rodinném systému

Umění efektivní komunikace nejen v sociální práci  

 • Číslo akreditace: A2022/0382-SP/PC/VP
 • Platnost akreditace do: 28. 4. 2026
 • Počet hodin: 12 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PC) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství, pracovníky v manažerské a řídící funkci (VP)
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací kurz Umění efektivní komunikace nejen v sociální práci je určen všem pracovníkům ze sociální oblasti, kteří chtějí zdokonalit své komunikační dovednosti. Účastníci si během kurzu osvojí zásady aktivního naslouchání a komunikační techniky podporující efektivní a konstruktivní komunikaci. Získané poznatky účastníci využijí nejen při komunikaci s klienty, ale osvojené dovednosti se promítnou do všech oblastí lidského jednání.

Kurz efektivní komunikace bude probíhat s oporou powerpointové prezentace, která zprostředkovává praktické videoukázky. Všichni účastníci budou mít k dispozici pracovní sešit s teoretickými východisky a praktickými úkoly. Účastníci se tak mohou v případě potřeby k jednotlivým úkolům vracet. Určité techniky mohou následně využívat i při práci se svými klienty a jejich rodinami. Účastníci kurzu budou pracovat samostatně, ve dvojicích či v menších tříčlenných skupinách. Do programu je zařazeno široké spektrum výukových metod od přednášky, samostatné práce, brainstormingu, instruktáže nebo skupinové diskuze.

Pojetí vzdělávacího semináře svým obsahem rozvíjí několik klíčových kompetencí. Konkrétně dochází k rozvoji komunikativní klíčové kompetence, klíčové kompetence k učení, k řešení problémů nebo klíčové kompetence personální a sociální.

Základy krizové intervence

 • Číslo akreditace: A2020/1010-SP/PC
 • Platnost akreditace do: 20. 11. 2024
 • Počet hodin: 16 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství, pracovníky v sociálních službách (PSS) v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství
 • Cena: 
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Vzdělávací program je zaměřen všeobecně na všechny sociální pracovníky, ale rovněž i na pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, péče a poradenství, kteří se, vzhledem k povaze své sociální práce mohou setkat s akutní krizí u uživatelů. Cílem semináře je tedy získání základních vědomostí o základech krizové intervence. V kontextu praxe sociální práce je frekventant kurzu v příkladech dobré praxe a kazuistikách veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem průběhu krize a procesu krizové intervence na základní úrovni. Dalším cílem je seznámit s možnostmi pomoci jak klientovi v krizi, tak jeho rodině, sestavit podpůrnou síť při řešení nepříznivé sociální situace, s přihlédnutím k individuálním potřebám. Absolvent kurzu bude schopen definovat základní spouštěče krize v kontextu různých věkových období vývoje člověka a v různých kontextech. Seznámí se s typologiemi krize a dokáže je rozlišovat z hlediska doby vzniku a délky jejich trvání. Bude znát zásady poskytování krizové intervence a bude je umět aplikovat přímo ve své profesní praxi.

Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých jako sociální problém

 • Číslo akreditace: A2023/1176-SP
 • Platnost akreditace do: 12. 8. 2027
 • Počet hodin: 6 hodin
 • Určeno pro: sociální pracovníky (SP) v oblasti sociální prevence, sociální péče a  sociálního poradenství
 • Cena:
 • Lektor: PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA; Mgr. Karel Matocha

Ve vzdělávacím programu budou účastníci nejprve seznámeni se základní terminologií týkající se návykových látek. Dále se účastníci dozvědí, jaké jsou nejčastěji užívané návykové látky u dětí a mladistvých, seznámí se s jejich riziky a také s důsledky spojenými s jejich užíváním. Vzdělávací program se dále zaměřuje na to, jaký vliv má prostředí dítěte na závislostní chování a jaké mohou být dopady na dítě, které žije v prostředí závislých rodičů. Účastníci se dále dozvědí o vlivu vrstevnické skupiny na vznik závislostí. V následující části se účastníci seznámí s prevencí problémů dítěte s návykovými látkami a dále budou mít možnost dozvědět se, co dělat a co naopak nedělat, když zjistí, že dítě návykové látky již užívá. Účastníci si navíc prostřednictvím modelových komunikačních situací vyzkouší, jak s dítětem užívajícím návykové látky komunikovat. Následně budou mít účastníci prostor pro skupinovou diskusi a vzájemné sdílení svých zkušeností. Na závěr proběhne rekapitulace celého vzdělávacího kurzu, účastníci vyplní evaluační dotazníky a bude prostor i pro jejich doplňující dotazy.

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

+420 734 801 860

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín