O nás

Organizace EDUCOL má mnohaletou tradici, kdy v roce 2014 prošla transformací z občanského sdružení EDUCOL, o. s. na obecně prospěšnou společnost EDUCOL, o. p. s. Hlavním cílem organizace je podpora rozvoje lidských zdrojů, zvyšování odbornosti vědeckých pracovníků a zvyšování atraktivity výzkumného, vývojového a vzdělávacího prostoru. V rámci dříve realizovaných projektů jsme prosazovali a podporovali cílené opatření pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen v oblasti slaďování jejich rodinné a osobní role.

V posledních letech se stále více zaměřujeme na publikační, ediční a akreditační činnost a také na akreditované vzdělávací semináře. Velmi rádi se podílíme na činnostech, které se pak promění v hmotné statky, které zde zůstanou i pro další pokolení, což dokládají námi vydané publikace. Za pomoci akreditovaných seminářů poskytujeme řadě našich klientů obohacující vědomosti, nové náhledy, poznatky a vkládáme do nich své dovednosti, znalosti a především nadšení pro danou práci.

Naší vizí je dělat práci poctivě, s nasazením a úctou. Věříme, že každá předaná myšlenka a každé vyřčené slovo má svůj význam pokud je v něm kus opravdovosti a pokory.

Lektoři

Bc. Sophia Dvořáková

Výkonná ředitelka, statutární zástupce ŠANCE PRO TEBE, neziskové organizace, která poskytuje sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací. Pracuje s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, pracuje s jednotlivci a skupinami, pracuje i s komunitou, ve které tito lidé žijí. Praxi v oblasti sociální práce sbírala i na pozici zdravotně – sociální pracovník, sociálně – právní ochrana dětí, práce s lidmi a jejich rodinami v době výkonu trestu odnětí svobody. Podílela se na vzdělávání asistentů pedagoga s cílem přiblížit jim tématiku sociálního vyloučení a minorit.

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

Psychoterapeutka, psycholožka, etopedka, psychopedka, supervizorka. Profesní profilace lektorky se zaměřuje zejména do oblasti psychoterapeutické práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, zejména z oblasti náhradní péče, sociálně slabých rodin a z oblasti rodin v a po rozvodu. Oblastí profesního zájmu jsou především práce s traumatem a vztahová témata. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku ASTRA – DDP v terapii poruch attachmentu a vývojového traumatu dle Daniela A. Hughese, dále psychoterapeutického výcviku (1., 2. a 3.level) v narativním přístupu The Institute of Narrative Therapy London, komplexního psychoterapeutického výcviku pro práci s rodinou v systemickém přístupu, dále má absolvován dlouhodobý supervizní výcvik u ASSP Bratislava a výcvik v krizové intervenci.

Má svou soukromou psychoterapeutickou praxi. Je akademickou pracovnicí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V současnosti spolupracuje na významných projektech pro cílovou skupinu znevýhodněné děti a mládež a rodiny s dětmi, a to zejména jako vědecko-výzkumný pracovník, odborný garant, metodik nebo psychoterapeut. Je supervizorkou v mnoha organizacích, jakými jsou např. školy, městské úřady, neziskové organizace apod.

Mgr. Kamil Kloz

Magisterský titul získal na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Sociální pedagogika. Profesní život začal jako kurátor pro mládež na Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Poté několik let získával zkušenosti v oblasti hmotné nouze a příspěvku na péči. Od ledna 2015 působil jako inspektor sociálně právní ochrany na Krajské pobočce Úřadu práce ČR v Brně, kde se zabýval kontrolou plnění standardů kvality pověřenými osobami a zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na konci loňského roku si vyzkoušel práci sociálního pracovníka v Alzheimercentru v Ostravě. Od ledna 2020 má na starosti náhradní rodinnou péči na Magistrátu města Ostravy.

Mgr. Karel Matocha

Vystudoval obor Sociální práce na univerzitě Palackého v Olomouci a obor Sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě. Absolvoval dlouholetý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Integrované psychoterapie Knobloch v Kroměříži, dále výcvik v mediaci a současně studuje Cílevědomý koučink. Manažer transformace v DZR Pržno, pobytové sociální službě Domova se zvláštním režimem Pržno s klienty s duševním onemocněním způsobené dlouhodobým užíváním alkoholu.

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

Aktuálně působí jako vedoucí odboru školství a sociální péče na Městském úřadě v Litomyšli. Absolvovala pedagogickou fakultu v Hradci Králové a několik let působila na základních školách. Dále absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Získala specializaci školní psycholog na ZŠ a SŠ. V rámci projektu získala UNIV certifikát Poradce pro pozůstalé (69-020-M), následně profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé 69-020-M a byla zvolena předsedkyní Asociace poradců pro pozůstalé, z.s. Věnuje se hypnoterapii, je i psychoterapeutkou.

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

+420 734 801 860

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín