Co děláme

Věnujeme se realizaci nejen vzdělávacích programů pro odborníky z řad sociálních pracovníků či pedagogů, ale naše aktivy směřují také k podpoře pracovních týmů či posílení vědomí vlastních schopností pracovníků. Pomáháme s efektivní komunikací při náročných jednáních, posilujeme teoretickou platformu pracovníků s cílem zdokonalit výkon jejich profese. Naše pozornost je zaměřena i na vzdělávání pěstounů.

Přednášková činnost, lektorování

Našimi lektory jsou odborníci s mnohaletou praxí, kteří chtějí své zkušenosti sdílet s kolegy a posouvat tak laťku odbornosti svých oborů stále výš. Chtějí pomoci svým kolegům objevit nové možnosti a postupy, které obohatí jejich profesní život o další dovednosti, probudí v nich zájem o další rozvoj a vědomí vlastní kompetence. 

Vzdělávací programy

Naše vzdělávací programy zaměřujeme především na oblasti sociální práce a pedagogiky. Nabídka programů se snaží kopírovat aktuální témata, jež jsou riziková z pohledu praxe. Všechny programy jsou řádně akreditovány příslušným ministerstvem, a po jejich ukončení obdrží absolventi osvědčení. Každý ze seminářů je tvořen na míru cílové skupině, propojuje v sobě teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.

Publikační a akreditační činnost

V rámci naší organizace jsme vydali následující tituly

HOZOVÁ, L. (2019). Fenomén parentifikace. In Nádvorníková, M. a kol. (Ed.), Konference v Litomyšli Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. XIII. Sborník z konference 2019. (s. 99 – 109). Zubří: Social Education. ISBN 978-80-906223-0-2.
HOZOVÁ, L. (2019). O důležitosti citového pouta v životě jedince.  In Nádvorníková, M. a kol. (Ed.), Konference v Litomyšli  Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. XIII. Sborník z konference 2019. (s. 59 – 67). Zubří: Social Education. ISBN 978-80-906223-0-2.

HOZOVÁ, L. (2019). Metody práce v systému sociálně-právní ochrany dětí. Zlín: EDUCOL. ISBN 978-80-907519-7-2.

HOZOVÁ, L. (2019). Intervize a supervize v sociálně-právní ochraně dětí. Zlín: EDUCOL. ISBN 978-80-907519-4-1.

HOZOVÁ, L., VÍTKOVÁ-RULÍKOVÁ, K. (2019). Doprovázení rodičů a dětí v rozvodových a porozvodových situacích. Zlín: NA DLANI. ISBN 978-80-907407-2-3.

HOZOVÁ, L. (2019). Zrnko naděje. Zlín: EDUCOL. ISBN 978-80-907519-3-4. (vydáno pod pseudonymem ELLE HA)

HOZOVÁ, L. (2019). SMĚR aneb metody práce s mladými sociálně znevýhodněnými lidmi v momentě osamostatňování se. Zlín: EDUCOL. ISBN 978-80-907519-2-7.

HOZOVÁ, L., VÍTKOVÁ-RULÍKOVÁ, K. (2019). Příprava rodičů k mediaci. Zlín: NA DLANI. ISBN 978-80-907407-3-0.

HOZOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, S. (2019). Sanace rodiny v rámci spolupráce odborného multidisciplinárního týmu. Zlín: EDUCOL. ISBN 978-80-907519-5-8.

Spolupracujeme s institucemi

Naše spolupráce se nesoustřeďuje jen na pořádání akreditovaných vzdělávacích programů. Kooperujeme i se školami v rámci facilitace či supervizních setkání. Jsme rádi za každou zpětnou vazbu o naší spolupráci, kterou nám zašlete. Motivuje nás k tomu, abychom si neustále stanovovali nové cíle, kterých budeme chtít dosáhnout.

Facilitace

Věnujeme se facilitaci nejen případových konferencí, jakýchkoli jednání, skupinových porad a složitých diskusí a kulatých stolů, které probíhají ve vašem okolí, a to s cílem odhalení problémů, analýzu problémů, řešení problémů, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

Facilitace je technika, která umožní skupině dojít ke kýženému cíli navzdory překážkám ve formě neefektivní komunikace, nepochopení a mylných interpretací mezi jednotlivými členy.

Supervize

Poskytujeme supervize nejen pracovním týmům, ale i jednotlivcům nejen z řad sociálních pracovníků, ale i pedagogů, dalších pomáhajících profesí či zdravotníkům apod.

Supervize je metoda podpory odborníků v daných oblastech jejich práce, které se mohou jevit jako krizové. Pomáhá jim získat potřebnou jistotu a ověřit si své profesionální dovednosti a zefektivnit je na požadovanou úroveň.

Supervizor je odborníkem v dané oblasti, který má dostatek reálných zkušeností a odpovídající teoretickou základnu. Při své práci používá efektivní zpětnou vazbu v modelových i reálných případech, což v praxi znamená, že nejprve zdůrazní to, co se pracovníkovi podařilo, a následně se věnuje podpoře pracovníka v tom směru, že hledají další moznosti pro zkvalitnění a zefektivnění práce spolu s posilováním vědomí vlastní kompetentnosti pracovníka.

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

+420 734 801 860

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín